$(document).ready(function(){ var classid = '285'; if(classid){ $("#nav_"+classid).addClass('navdown'); /* 默认设置高亮效果 */ }else{ $("#nav_10001").addClass('navdown'); } });
南充鸿达网络有限公司-南充威廉希尔博彩建设,南充做威廉希尔博彩,南充网络公司,南充威廉希尔博彩制作,手机APP开发